Renditingimused

Üldtingimused

 • Matkabussi rentimiseks esitab rentnik kehtiva juhiloa.
 • Matkabussi rentimiseks peab rentnik olema vähemalt 21-aastane ning omama vähemalt 3-aastast B-kategooria juhistaaži.
 • Rentnikul ei ole õigust juhtimist üle anda kolmandale isikule ilma rendileandja kirjaliku loata.
 • Üleandmisel kolmandale isikule jääb vastutavaks isikuks Rentnik.
 • Rentnikule antakse üle tangitud, puhastatud ning tehniliselt korras matkaauto. Sõidukit vastu võttes soovitame Teil see hoolikalt üle vaadata ning fikseerida sõidukit vastu võttes avastatud vigastused ning puudujäägid (sh kriimustused, puuduv või katkine varustus jms), vastasel juhul võite jääda vastutavaks vigastuste ja puuduste eest, mis olid sõidukil juba enne Teie kasutusse andmist.
 • Matkaauto antakse rentnikule alati üle täidetud kütusepaagiga. Rentnik on kohustatud tagastama rendiauto täis kütusepaagiga, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
 • Tühja või pooltühja paagi korral rakendab Rendifirma leppetrahvi 200 EURi ja see peetakse kinni tagatisrahast.
 • Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab rentnik.

Broneerimine, tagatisraha ning tasumine

 • Broneerimistasu tuleb tasuda koheselt sõiduki broneerimisel 25% kogu rendiperioodi hinnast, minimaalselt 250 EURi. Broneeringu kliendipoolsel tühistamisel vastutab klient broneerimistasu ulatuses ning broneerimistasu ei tagastata. Broneerimise kinnitamiseks loetakse broneerimistasu laekumist Rendileandja arveldusarvele ning see tuleb tasuda 1 päeva jooksul alates Rendileandjalt arve saamisest.
 • 14 päeva enne rendiperioodi algust saadab Rendileandja Rentnikule sõiduki rendiarve, mis tuleb tasuda 7 päeva jooksul. Renditasu mittetasumisel on Rendileandjal õigus sõidukit Rentnikule mitte üle anda ning leping ühepoolselt ilma broneerimistasu tagastamata üles öelda.
 • Koos renditasu arvega väljastatakse ka tagatisraha arve, mille peab Rentnik maksma lepingu nõuete täitmise tagamiseks. Tagatisraha suurus on 650 EURi ja tuleb tasuda koos renditasuga.
 • Lepingu lõppedes teadaolevate pretensioonide puudumisel tagatisraha tagastatakse Rentnikule hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.
 • Rendihind sisaldab õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust.

Kindlustused, vastutus kolmandate isikute ees

 • Matkabussi rendi hind sisaldab kaskokindlustust rentniku omavastutusega 650 EUR. Matkabussi ärandamise või varguse korral on rentnik kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Ärandamine või vargus peab olema rentniku poolt registreeritud varguse või ärandamise toimumiskoha järgses politseijaoskonnas.
 • Liiklusõnnetuse korral on rentnik kohustatud teatama sellest kindlasti politseisse ja võtma kirjaliku tõendi õnnetuse toimumise kohta koos asjaolude selgitamisega kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga.
 • Kõik rentniku ja/või matkasuvila kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.
 • Superkasko pakett tagab tasuta autoabi. Abi saamiseks helista Ifi Kindlustustelefonil 777 1211. Teenust saab kasutada ka välismaal hätta sattudes

Sõiduki üleandmine ja tagastamine, rendiperiood

 • Rendiperiood algab esimesel rendipäeval alates kell 15:00 ning lõppeb rendiperioodi lõpp-päeval hiljemalt kell 12:00, kui poolte vahel ei ole kokkulepitud teisiti. Sel juhul esimene ja viimane rendipäev loetakse arveldamisel üheks päevaks.
 • Kui Rentnik ületab lepinguga fikseeritud sõiduki tagastamise rendiaega rohkem kui 1 tund eelnevalt kokkulepitud ajast, ilma rendifirmale teatamata, käsitleb Rendifirma seda lepingu rikkumisena ning on õigus nõuda lisatasu 1 päeva renditasu võrra.
 • Matkaauto tagastatakse Rentniku poolt Rendileandjale siseruumid hoolikalt puhastatuna, reoveepaak ning WC-kassett tühjendatuna sarnaselt sellele, milline auto oli rendile võtmise hetkel. Juhul, kui sõiduk tagastatakse koristamata ning see ei ole eelnevalt Rentniku ja Rendileandja vahel kokku lepitud, on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi.
 • Leppetrahvide suurused: siseruumide koristamata jätmise puhul 100 EURi, reoveepaagi ja WC-kasseti tühjendamata ja puhastamata jätmise puhul 50 EURi, lisavarustuse puhastamata jätmise puhul 50 EURi. Leppetrahvid peetakse kinni tagatisrahast.
 • Autoelamu tagastamisel kuulub välipesu sõiduki rendihinna sisse ning selle teostab Rendileandja omal kulul.
 • Sõiduki tagastamisel teostavad auto ülevaatuse Rendileandja ja Rentnik koos. Vead, mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab Rentnik autoesinduse hinnakirja alusel.
 • Autoelamu rendi minimaalne periood on 7 ööpäeva.
 • Matkaautol läbisõidu piirangut ei ole.

Varustus

 • Talveperioodil on matkaauto varustatud talverehvidega. Autoelamu on varustatud GPS-seadmetega, mis võimaldavad Rendileandjal jälgida sõiduki sihtotstarbelist kasutamist. Vastavalt poolte kokkuleppele annab Rendileandja Rentniku kasutusse lisavarustuse, millise täpne nimekiri on fikseeritud rendilepingus.

Lepingu kehtivus

 • Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.

Sõitmine Eestist väljapoole

 • Sõidukiga lubatud liiklemise piirkond on Euroopa (v.a Ukraina, Valgevene, Venemaa, Moldova, Türgi ).

 

Täpsemad tingimused on toodud Rendileandja ning Rentniku vahel sõlmitavas rendilepingus.

Soovid minna reisile?

Tutvu broneeringukalendris vabade aegadega ja saada meile päring